Ohjauksen ja valmennuksen linja

Ohjauksen ja valmennuksen linja

Tanssiseura Swing Team ry   

Päivitetty 29.6.2022 
Päivittämisestä vastaa: valmennusvastaava

 

Yksilö/ryhmäkohtainen prosessin suunnittelu ja järjestäminen

Kohderyhmä

Seuramme toimii matalan kynnyksen periaatteella, jolloin kuka vain on tervetullut harrastamaan ikään, sukupuoleen tai taitotasoon katsomatta. Ryhmiä on suunnattu alle kouluikäisille, kouluikäisille sekä aikuisille, mutta käytännössä aikuisten ryhmiin voi osallistua minkä ikäinen vain. Tarjoamme valmennusta lasten ja nuorten osalta myös erityislapsille. 

Aikuisten tunteja tarjoamme täysin vasta-alkajista aina jatkotason tanssijoiden tarpeisiin. Kykenemme tarjoamaan valmennusta suomeksi sekä englanniksi.

 

Toiminnan linjaukset ja periaatteet

Toimintamme on suurimmalta osalta kunto- ja harrastustoimintaa. Valmentajamme ottavat ryhmäkohtaisesti huomioon kunkin ryhmän ikä-, kunto- sekä taitotason. Lajeissa edetään alkeista alkeisjatkon kautta jatkokurssille. Kilparyhmiin on mahdollista osallistua oman parin kanssa vaikka heti alkeistasolta. Valmentajamme mielellään auttavat oikean taitotason löytämisessä. Pääsääntöisesti kuitenkin siirtymä ryhmien välillä tapahtuu harrastajan oman harkinnan mukaisesti. Valmentajamme ovat verkostoituneet omien lajiensa tahoilla ja tietävät mihin harrastajia voidaan ohjata, mikäli emme pysty tarjoamaan sopivaa opetusta. Valmentajat pyrkivät opetuksessaan huomioimaan mahdolliset harrastajien erityistarpeet liikunnallisuuden osalta (mm. erilaiset nivelten vaivat: polvet, olkapäät jne).

 

Seuran arvot

 

Tavoitteet

Valmentajilla on ryhmä/kausikohtaiset yleistavoitteet, joihin pyritään. Lisäksi valmentajilla on tiedossa  eri valmennustasojen tavoitteet, joihin pyrkiä. Esimerkiksi alkeistason valmentajat tietävät mihin taitotasoon harrastajat tulisi ohjata kauden aikana, jotta he ovat valmiita alkeisjatkotasolle jne. Lisäksi valmentaja voi luoda yhdessä ryhmän kanssa sovittuja tavoitteita kaudelle. Kilparyhmissä valmentaja luo omat tavoitteet kunkin parin kanssa yhdessä.Vastuu / toimijat

Valmentajavastaava pitää valmentajille infotilaisuuden jokaisen kauden alussa, jossa käydään läpi toiminnan yleisperiaatteet sekä ajankohtaiset asiat kauteen liittyen. Valmentajat (niin kausivalmentajat, kuin vierailevat valmentajat) allekirjoittavat valmentajasopimuksen, jolloin he sitoutuvat toimimaan seuran sääntöjen mukaan kauden/workshopin osalta. Vastavuoroisesti seura sitoutuu yhteisiin sääntöihin, selkeään viestintään, valmennusfasiliteettien ylläpitoon, valmentajan kouluttautumisen tukemiseen ym. valmentajien kanssa. Juniorivalmentajilta vaaditaan lisäksi rikostaustaote lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoisena toimimisesta.

 

Viestintä

Pääviestintäkanavana hallinnon ja valmentajien välillä toimii sähköposti. Jokaisella valmentajalla on oma etunimi.sukunimi@swingteam.fi -sähköposti. Lisäksi hallinnon ja valmentajien välillä on WhatsApp -ryhmä, jonka kautta voidaan viestiä valmennukseen liittyviä asioita nopeasti yleisellä tasolla (esim. tuntituuraukset). Tarvittaessa henkilökohtainen viestintä hoidetaan kahden kesken joko kasvotusten tai sähköisesti, riippuen asian tärkeydestä. 

 

Yleisesti harrastajille viestitään Swing Minutes -sähköpostikirjeen välityksellä kuukausittain. Seuran somekanavilla ja nettisivuilla on pääsääntöisesti markkinointia ja tanssiin liittyviä päivityksiä. Tärkeämmät ja akuutit asiat, kuten esim. tuntien peruuntumiset, viestitään sähköpostilla. Lasten ja nuorten ryhmillä on oma ryhmäkohtainen WhatsApp -ryhmä ja lasten vanhemmilla omansa. Valmentajat viestivät tunneilla tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, joista saavat tiedon hallinnolta/valmentajavastaavalta tai muilta toimihenkilöiltä. 

 

Tuntitilanteessa valmentajat tarkkailevat ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta ja tarvittaessa osaavat puuttua siihen. Valmentajien vastuulla on ylläpitää puitteita hyvälle, rennolle ja hyväksyvälle ilmapiirille jokaisella tunnilla. Seuralla on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle. Häirintätilanteita varten seuralla on nimetty työryhmä. Lisäksi seura on laatinut yleismalliset toimintaohjeet häirintätilanteita varten ja niistä tiedotetaan valmentajia aina kauden alussa, jotta he tietävät miten toimia mahdollisissa häirintätilanteissa.

 

Vaikuttamismahdollisuus

Valmentajat voivat halutessaan antaa ryhmäläistensä vaikuttaa kurssin sisältöön. 

Harrastajille annetaan palautteenantomahdollisuus omalla nimellä tai anonyymisti. Jäsenistöltä pyydetään säännöllisesti palautekyselyn kautta palautetta. 

 

Seurassamme on vahva yhteisöllisyyden tunne, mikä saa monet jatkamaan kaudesta toiseen. Lisäksi kenen vain jäsenen on mahdollista osallistua hallitustoimintaan tai ryhtyä toimihenkilöksi. Jokainen jäsen on tervetullut sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin kuulemaan seuran kuulumisia ja vaikuttamaan esimerkiksi harrastushintoihin jne. 

 

Kehittymisen seuranta

Virallista arviointia kehityksestä tehdään pääsääntöisesti vain kilparyhmissä. Harrasteryhmissä tanssijat saavat palautetta valmentajilta tarpeen mukaan, yleensä suullisesti kerran kaudessa. Halutessaan harrastajat voivat pyytää palautetta useamminkin.

Arviointi kilparyhmissä tapahtuu sekä parin itsearviointina että valmentajan arviona suullisesti tai kirjallisesti. Palautetta valmentajalta saa tarvittaessa jokaisella harjoituskerralla valmentajan kanssa kunkin harjoiteltavan aiheen mukaisesti. 

 

Kilpailuista jaetaan palautetta useammalla eri tavalla riippuen siitä, milloin on sovittu seuraava yhteinen treeni ja onko valmentaja ollut paikalla katsomassa kilpailusuorituista. Kilpailevan parin on mahdollista saada pikainen palaute heti kilpailupäivän päätteeksi, jos valmentaja on ollut paikalla seuraamassa kilpailuja. Syvällisempi palaute annetaan joko kirjallisesti (jos seuraavaan treeniin on pidempi aika) tai suullisesti , mikäli sovittu treeni on pian. Kilpailupalautteen antoon käytetään apuna videomateriaalia kilpailusuorituksesta. Valmentaja usein myös pyytää parilta omaa arviota suorituksesta (mikä hyvää, mikä huonoa). Aikuisille palaute saattaa olla suorempaa, kun taas lapsille pyritään tuomaan korjattavat asiat enemmän konkreettisesti valmennussuunnitelman kautta.

 

Kokonaisliikunta, hyvinvointi ja terveys

Seurassamme kannustetaan harrastajia omatoimiseen harjoitteluun vapaa-ajalla. Seuran sali on vapaassa käytössä jäsenten omaan harjoitteluun silloin, kun salissa ei ole muita varauksia (vapaaharjoitteluvuorot). Tanssikuntoa tukevia tunteja pyritään järjestämään kausittain (esim. Swing Power).  Kokonaisliikuntaa tai omatoimista harjoittelua ei kuitenkaan seurata seuran/valmentajien toimesta. Erityisesti kilpailevia tai siihen tähtääviä pareja kannustetaan ja tuetaan kokonaisvaltaiseen sekä omatoimiseen harjoitteluun.
Junioriryhmissä valmentajilla on tapana kysellä aina tunnin alussa lasten ja nuorten kuulumisten kautta myös muusta säännöllisestä liikunnasta (esimerkiksi onko hiihdetty/luisteltu/uitu/tehty pihatöitä/ jne)

 

Yhteisöllisyys tukemassa harjoittelua ja viihtyvyyttä

Järjestämme viikkoryhmien ulkopuolista, ilmaista toimintaa (mm. tanssibileitä) yhteisöllisyyden vahvistumiseksi. Tansseissamme kaikki saavat hakea kaikkia eikä tiukkoja etikettejä ole. Säännöllisiä tanssibileitämme ovat kuukausibileet, sekä kesäisin Satamaswingit ja Laikun lindyt. Seuran järjestäessä kilpailuja tai muita isompia tapahtumia, värväämme suullisesti jäsenistöstämme talkoolaisia avustaviksi käsiksi, joita ilmoittautuu usein paljon. 

 

Valmentajamme huolehtivat tuntien aikana hyvästä oppimisilmapiiristä harjoitteiden sekä huumorin keinoin. Valmentajamme osaavat aistia, mikäli ryhmässä on huono henki tai häiriötilanteita ja tarpeen vaatiessa puuttua tai tehdä muutoksia ilmapiirin parantamiseksi. Lisäksi seurassamme vallitsee rento keskusteluilmapiiri. Maltillisten ryhmäkokojen vuoksi harrastajat ja valmentajat tulevat helposti tutuiksi toisilleen. 

 

Rennon keskusteluilmapiirin, tapahtumien ja tuttavallisen otteen lisäksi vahvistamme yhteisöllisyyttämme seuran logoilla varustetuilla seuravaatteilla ja -tuotteilla, joita valmentajat ja jäsenet voivat halutessaan tilata itselleen. Jäsenemme kantavat seuravaatteitamme ylpeydellä.

 

Takaamme myös turvallisen toimintaympäristön, niin että jokainen saa olla oma itsensä ja tulla nähdyksi ja kuulluksi.

 

Palkitseminen

Jaamme vuosittain kiertopalkintoja harrastajille sekä seura-aktiiveille. Palkintojen jaossa muistetaan kaikkia ikäryhmiä. Lisäksi valmentajille ja aktiiveille järjestetään vuosittain yhteistä aktiviteettia kiitokseksi kuluneesta vuodesta ja kaikkien panostuksesta seuran hyväksi (kiitosilta, luontoretkiä jne.). 

 

Turvallisuus

Seura on laatinut turvallisuussuunnitelman sekä häirintäohjesäännöt häirintätilanteita varten. Seurassa on myös nimetty työryhmä häirintätilanteita ajatellen. Harrastamisen turvallisuus on ehdottoman tärkeää seuralle.

 

Tapaturmien sattuessa, seuran salilla on helposti saatavilla ensiapuvälineitä. Rakennuksesta löytyy myös defibrillaattori. Defibrillaattorin, ensiapulaukun sekä hätäpoistumisteiden sijainnit kerrataan aina valmentajille kunkin kauden alussa valmentajainfossa. 

 

Resurssit

 

Seuran ohjaajat ja valmentajat

Seuramme valmentajat toimivat vapaaehtoisina valmentajina. Tuemme kuitenkin valmentajien kouluttautumista maksamalla heidän kouluttautumista Suomen Tanssiurheiluliiton sekä muiden toimijoiden järjestämissä koulutuksissa. Valmentajamme ovat yleensä pidempään valmentamaansa lajia harrastaneita, jotka haluavat jakaa osaamistaan muille ryhtymällä valmentajaksi. Lasten ja nuorten valmentajilta edellytetään lisäksi moitteetonta rikostaustaotetta lasten kanssa toimivana vapaaehtoisena. Seuran nettisivuille päivitetään valokuvat sekä esittelyteksti valmentajista yksilöinä sekä pareina tarpeen mukaan. Salin seinältä löytyy myös infotaulu, josta löytyvät tärkeimmät seuran yhteystiedot ja turvallisuusohjeet sekä ajankohtaiset tiedotusasiat.

 

Vastuuhenkilöt

Valmentamiseen liittyen seurassamme on valmennusvastaava sekä juniorivastaava. Tällä hetkellä meillä ei ole lajivastaavia.

 

Koulutus

Seura tukee valmentajien kouluttautumista maksamalla koulutuksia sekä mainostaa koulutuksia valmentajille. 

 

Toimitilat

Tilat vastaavat tarpeita sekä ovat asian mukaisesti varustellut kattaen mm. hyvät musiikinsoittovälineet sekä monipuolisesti välineitä kehonhuoltoon. Tiloihin on mahdollista saapua myös esteettömästi.

 

Lasten ja nuorten ohjauksen erityispiirteitä

 

Junioritanssijan polku

 

Lasten ja nuorten osalta kurssipolku alkaa pääsääntöisesti joko perhetanssista tai alkeisryhmistä.  Kulloisenkin kurssitarjonnan ja oman kiinnostuksensa mukaan lapsi tai nuori voi edetä alkeisjatkotason kautta jatkoryhmiin ja lopulta kilpatasolle asti. Kannustamme lapsia ja nuoria myös kilpailutoimintaan, mutta kilpaileminen ei ole välttämätöntä. Lasten ja nuorten jatkokurssitarjonnan ollessa vähäiset, ohjaamme kilpailevan lapsen/nuoren jokoaikuisten ryhmiin tai muulla tavoin kehittämään taitoja, esim. yksityistunnit.

 

Lapset ja nuoret tulevat mukaan toimintaan usein oman perheen aikuisten kannustamina tai esimerkiksi kouluvierailujen kautta. Harrastajien vakiinnuttamiseksi on tärkeä, että pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman laadukasta sekä haastavuudeltaan oikeaa valmennusta, jokaisessa ikä- ja tasoryhmässä. Meillä on helppoa ja vaivatonta edetä ryhmästä toiseen sekä aloittaa kilpailu. Harrastusmaksumme ovat hyvinkin kohtulliset, seura maksaa alaikäisten lasten kilpailulisenssit sekä osallistumismaksut. Juniorivalmentajillamme on pitkä kokemus lasten ja nuorten harrastustoiminnasta sekä kyky tukea vanhempia lasten harrastuksessa. Valmentajamme kannustavat myös lapsia ja junioreita perheineen osallistumaan seuran muuhun toimintaan (leirit ,talkoot ja bileet) sekä tarvittaessa pystyvät ohjaamaan harrastajat haastavampiin ryhmiin/valmennuksiin.

 

Lasten ja nuorten ohjauksen ja valmennuksen punaisena lankana onkin ottaa kunkin yksilö- ja valmennusparikohtaiset tarpeet huomioon ja suunnitella valmennus ja ohjaus siten, että se mahdollisimman hyvin tukee ja palvelee yksilö- ja valmennus pari kohtaista kehitystä aina aloittelvista harrastajista ja tanssijoista aina kilpatasoille saakka.Tarjoamme vanhemmille sekä huoltajille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin lasten ja nuorten urheilua koskeviin koulutuksiin sekä seminaareihin (esimerkiksi HLU:n järjestämiin webinaareihin). Tarvittaessa valmentaja on yhteydessä vanhempaan / huoltajaan ongelmatilanteissa henkilökohtaisesti ja auttaa tarvittaessa ongelman ratkaisussa omien resurssiensa mukaisesti. Mikäli valmentaja havaitsee selkeitä ikätaso poikkeamia, valmentaja keskustelee asiasta vanhemman kanssa. Vanhempien kanssa viestitään sovitulla tavalla.

 

Valmentajat toimivat harjoituksissa, kilpailuissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille oman käyttäymisensä kautta. Valmentajista vähintään yhdellä on ammatillista osaamista seurata lasten ja nuorten kehitystä. Mikäli valmentaja huomaa hälytysmerkkejä lapsen/nuoren käytöksessä, hän hienovaraisesti tiedustelee asiaa ensin lapselta / nuorelta itseltään ja tarvittaessa kääntyy huoltajan puoleen ja yhdessä auttaa etsimään ratkaisuja. 

 

Harrastusryhmissä pyritään tukemaan lasten ja nuorten omaa toimintaa, unohtamatta kuitenkaan valmentajan vastuuta esimerkiksi tiedottamisesta. Kilparyhmissä vanhempien rooli on toimia tukijoukkoina. Vanhemmat saavat osallistua harjoitusten seuraamiseen, mikäli se ei aiheuta lapsessa/nuoressa tai ryhmän muussa toiminnassa haittaa. Valmentaja, pari sekä huoltajat sopivat kullekin sopivat roolit.

 

Kilpailemista ajatellen, lajeissamme ei ole tarkkoja säännöksiä taitotasojen välisissä siirtymissä. Aikuisten ohjauksen ja valmennuksen erityispiirteitä

 

Aikuisen tanssijan polku

 

Aikuisten osalta kurssipolku alkaa pääsääntöisesti alkeisryhmistä.  Kulloisenkin kurssitarjonnan ja oman kiinnostuksensa mukaan tanssija voi edetä alkeisjatkotason kautta jatkoryhmiin ja lopulta kilpatasolle asti. Kannustamme tanssijoitamme kilpailutoimintaan, mutta kilpaileminen ei ole välttämätöntä. Kannustamme tanssijoitamme myös osallistumaan kuukausibileisiin tai muihin sosiaalitanssitilaisuuksiin, jotta he saavat kerrytettyä tanssikilometrejä. Kilpailevat parit voivat kehittää osaamistaan viikkotuntien lisäksi esim. yksityistunneilla.

 

Aikuisten ohjauksen ja valmennuksen punaisena lankana onkin ottaa kunkin yksilö- ja valmennusparikohtaiset tarpeet huomioon ja suunnitella valmennus ja ohjaus siten, että se mahdollisimman hyvin tukee ja palvelee yksilö- ja valmennus pari kohtaista kehitystä aina aloittelevista harrastajista ja tanssijoista aina kilpatasoille saakka.

 

Aikuisten harrastustoiminta on suunnattu yli 18-vuotiaille aikuisille, mutta nuoremmatkin voivat halutessaan osallistua aikuisryhmiin. Yläikärajaa meillä ei ole. Tarjoamme Rock & Swing -lajeista tasot alkeista aina kilparyhmiin saakka. Tasojen perusperiaatteena on, että harrastaja aloittaa alkeista haluamassaan laj(e)issa ja etenisi oman taitotason mukaan aina seuraavalle tasolle. Suosittelemme käymään alkeet useammin kuin kerran. Pohtiessaan tason vaihtoa, harrastaja voi myös halutessaan konsultoida valmentajaa, joka kertoo kohteliaasti mielipiteensä, onko harrastajan taidot riittävät seuraavalle tasolle. Loppujen lopuksi päätös tasosiirtymästä on kuitenkin harrastajalla itsellään. Jotkut jäsenemme käyvät samanaikaisesti useammalla tasolla. 

 

Kannustamme jäseniämme myös kilpailemaan. Kilpaileminen on aina vapaaehtoista ja riippuu aina harrastajan omasta halukkuudesta. Kilpatasovalmennusta tarjoamme aina mahdollisuuksien mukaan. Harrastaja voi myös ostaa yksityistunteja valmentajiltamme halutessaan; joko kilpavalmennusta varten tai muuten vain. Lisäksi kannustamme jäseniämme itsenäiseen treenaamiseen seuramme vapaaharjoitteluvuoroilla. 

 

Oman lajinsa ohjaamisen osaamisen lisäksi valmentajan tulee osata lukea ryhmänsä jäsenten taitotasoja sekä rajoitteita. Valmentaja myös tiedustelee ja pysyy valppaana, mikäli jollakulla on joitakin fyysisiä rajoitteita, kuten huonot polvet tai selkä. Valmentaja osaa myös varoittaa tietyistä liikkeistä, mikäli ne ovat haastavia esimerkiksi polvivaivaisille tms. Tällöin valmentaja tarjoaa vaihtoehtoisen liikkeen tehtäväksi. Asianmukainen lämmittely tunnin alussa edesauttaa harrastajien tapaturmaturvallisempaa harrastamista. Tunneille yritetään, mahdollisuuksien mukaan, sisällyttää tanssin lisäksi myös muuta kehonhuoltoa, kuten venyttelyä. 

 

Valmentajat voivat halutessaan tiedustella tuntilaistensa liikunnallisia taustoja tai syitä tulla Swing Teamiin tai harrastamaan tiettyä lajia. Emme kuitenkaan vaadi keneltäkään taustatietoja, vaan kaikki ovat tervetulleita harrastamaan. Lisäksi valmentajamme voivat suositella jotakin tiettyä oheisliikuntaa/kehonhuoltoa, etenkin kilpatasolla, mutta sen toteutus riippuu harrastajasta itsestään, emmekä seuraa oheisliikunnan toteutumista.

 

Seura ei ole vakuuttanut jäseniään. Valmentajat tiedottavat tästä aina useasti kauden alussa tuntilaisiaan ja suosittelevat hankkimaan Tanssiurheiluliiton harrastajalisenssin. Kilpailijoilta vaaditaan kilpailulisenssi.